Docker MySQL DataBase


$ vi docker-compose.yml


version: '3'
services:
 mysql-dev:
  restart: always
  image: mysql
  volumes:
   - ./mysql:/etc/mysql/conf.d
  environment:
   MYSQL_ROOT_PASSWORD: password
   MYSQL_DATABASE: databasename


$ docker-compose up