Docker MySQL DataBase


$ vi docker-compose.yml


version: '3'
services:
 mysql-dev:
  restart: always
  image: mysql:8.0
  ports:
   - '3306:3306'
  volumes:
   - ./mysql:/etc/mysql/conf.d
  environment:
   MYSQL_DATABASE: db
   MYSQL_ROOT_PASSWORD: pA55w0rd123


$ docker-compose up


$ telnet localhost 3306


$ sudo apt update -y
$ sudo apt install -y mysql-client


$ mysql --user=root --password=pA55w0rd123 -h 127.0.0.1 db


mysql> SELECT DATABASE();